Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf

Origineel

Der Geist hilft unser Schwachheit auf,
denn wir wissen nicht,
was wir beten sollen, 
wie sich's gebühret;
sondern der Geist selfst vertritt
uns aufs beste
mit unaussprechlichem Seufzen.
Der aber die Herzen forschet,
der weiss, was des Geistes
Sinn sei;
denn er vertritt die Heiligen,
nach dem das Gott gefället.

Du heilige Brunst, süsser Trost,
nun hilf uns, fröhlich und getrost
in deine Dienst beständig bleiben,
die Trübsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein Kraft uns bereit
und stärk des Fleishces Blödigkeit,
dass wir hie ritterlich ringen,
durch Tod und Leben zu dir dringen.
Halleluia!

Vertaling

De Geest komt onze zwakheid te hulp,
want wij weten niet
wat wij moeten bidden
zoals het hoort,
maar de Geest zelf pleit
het beste voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Maar wie de harten doorzoekt,
die weet wat de bedoeling van
de Geest is;
want hij pleit voor de heiligen
naar Gods wil.

O heilig vuur, zoete troost,
help ons dat wij verheugd en gerust
standvastig in uw dienst blijven,
dat de ellende ons niet van u af drijft.
O Heer, maak ons gereed door uw kracht
en sterk de zwakheid van het vlees,
zodat wij ridderlijk vechten om ons door
dood en leven een weg naar u te banen.
Halleluja!